Reliable power for a sustainable world

  Skontaktuj się z nami: (22) 37 91 700  email: biuro.warszawa@deltapower.pl
RODO i Polityka Prywatności

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

 

Klauzula informacyjna dla klientów Riello Delta Power Sp.z o.o.

 

Administratorem Twoich danych osobowych będzie  Riello Delta Power Sp.z o.o.     ul .Krasnowolska 82R, 02-849 Warszawa.


Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z  realizacją procesów handlowych  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.


Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz  podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca  roku, w którym zawiązaliśmy współpracę.


Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.


Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesów handlowych.


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.